Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van een dienst die aangeboden wordt door Mulders Advocaten. Niet alleen Mulders Advocaten maar ook personen die bij de uitvoering van de dienstverlening door Mulders Advocaten aangetrokken zijn, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten. Verwijzingen door de opdrachtgever naar zijn eigen Algemene Voorwaarden worden door Mulders Advocaten niet aanvaard.
Artikel 2. Aansprakelijkheid
Mulders Advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mulders Advocaten en haar medewerkers aanvaarden in elk geval geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door Mulders Advocaten verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft. Gezien het feit dat het verkrijgen en/of verzenden van informatie op Internet vrij toegankelijk is, kan Mulders Advocaten niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke zin dan ook, die derden toebrengen als gevolg van deze vrije toegang. Mulders Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken die voorvloeien uit de verstrekte opdracht zelve.
Artikel 3. Werkzaamheden ter uitvoering van een opdracht
A) Onder de werkzaamheden van Mulders Advocaten ter uitvoering van een aan Mulders Advocaten verstrekte opdracht wordt onder meer begrepen: het behandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever en/of anderen, ter uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht; het behandelen van inkomende correspondentie, waaronder tevens is begrepen inkomende elektronische post; het redigeren van uitgaande post, waaronder eveneens is begrepen uitgaande elektronische post; het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie; het bestuderen van de door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken, correspondentie, financi?le bescheiden en alle overige schriftelijke bescheiden bij het aangaan van de opdracht, alsmede alle schriftelijke bescheiden die na de opdracht aangeboden worden aan de behandeld advocaat c.q. jurist en die betrekking hebben op de opdracht. Onder schriftelijke bescheiden worden tevens elektronische bestanden verstaan; het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor; het bijwonen van zittingen; het concipiëren van processtukken; het bezoeken van verdachten c.q. gedetineerden in huizen van bewaring, politiebureau’s en gevangenissen; reistijden van en naar zittingen, besprekingen en afspraken buiten kantoor, alsmede de wachttijden bij de Kantongerechten, Arrondissementsrechtbanken, Gerechtshoven, Huizen van Bewaring, Politiebureau’s etc.; B) Indien inschakeling van een deurwaarder en/of procureur noodzakelijk is komen de door hen te verrichten werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever; C) Voor rekening van de opdrachtgever komen eveneens de kosten welke ontstaan door het horen van getuigen en deskundigen, alsmede de verschuldigde griffierechten; D) De opdrachtgever is, indien een namens hem gevoerde procedure wordt verloren, verplicht de proceskosten waartoe hij is veroordeeld aan de wederpartij te voldoen; E) Indien een opdrachtgever procedeert op basis van gefinancierde rechtshulp krachtens de Wet op de Raden voor Rechtsbijstand is deze verplicht de griffierechten, kosten voor het horen van getuigen en deskundigen en een eventuele proceskostenveroordeling te voldoen.
Artikel 4. Prijzen en tarieven
De opdracht wordt in beginsel verricht tegen een overeengekomen uurtarief. Indien er geen uurtarief overeengekomen is worden de werkzaamheden verricht tegen een redelijk uurtarief. Het risico van de tijdsduur van de procedure c.q. de tijdsduur van de advisering ligt uitsluitend bij de opdrachtgever. Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Mulders Advocaten vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren. Het is Mulders Advocaten toegestaan om tussentijds de uurtarieven en de kantoorkosten te wijzigen. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verklaart de opdrachtgever zich akkoord met een redelijke tussentijdse wijziging van de uurtarieven en/of de kantoorkosten. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij einddeclaratie de urenspecificatie. De opdrachtgever is verplicht de notaris van Mulders Advocaten binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen, althans binnen een zodanige termijn als op de factuur is vermeld. Voldoening van de facturen geschiedt door contante betaling ten kantore van Mulders Advocaten of middels overboeking via bank- of girorekening. Betalingstermijnen zijn aan te merken als fatale termijnen. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en evenmin gevolg geven aan de aanmaning c.q. ingebrekestelling, dan is de opdrachtgever in wettelijk verzuim, op grond waarvan Mulders Advocaten kan doen besluiten dat de overeenkomst tot opdracht als ontbonden dient te worden beschouwd als gevolg waarvan zij haar werkzaamheden zal staken. Mulders Advocaten is bevoegd haar openstaande declaraties te verrekenen met gelden die aan de opdrachtgever toekomen en ten behoeve van de opdrachtgever zijn gestort op haar derdengeldenrekening, voor zover die gelden onbelemmerd aan de opdrachtgever uitbetaald zouden kunnen worden en de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Alle werkzaamheden worden in minimale eenheden van 5 minuten gedeclareerd. Mulders Advocaten brengt bij ieder te declareren bedrag 6% kantoorkosten, te berekenen over het honorarium, in rekening. Over de bureaukosten is 19% B.T.W. verschuldigd.
Artikel 5. Opzegging
Mulders Advocaten is, naast de genoemde grond in het vorige artikel, bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien: de opdrachtgever de goede naam van Mulders Advocaten aantast danwel aangetast heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld; de opdrachtgever niet naar behoren medewerking verleent aan de aan Mulders Advocaten verleende opdracht. De opdrachtgever heeft jegens Mulders Advocaten een plicht tot het verstrekken van de benodigde informatie; tussen opdrachtgever en Mulders Advocaten verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost. Onder niet naar behoren medewerking verlenen door de opdrachtgever valt met name het verstrekken van onvolledige dan wel onjuiste informatie alsmede het niet tijdig verstrekken van informatie indien Mulders Advocaten om deze informatie heeft verzocht. Mulders Advocaten is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever de benodigde informatie niet verstrekt totdat de informatie aan Mulders Advocaten ter hand is gesteld. Door de opzegging worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening wenst op te zeggen c.q. te ontbinden dan zullen de door Mulders Advocaten reeds verrichte werkzaamheden worden gefactureerd en dient er afrekening plaats te vinden alvorens de opdrachtgever de zich in zijn dossier bevindende stukken zal terugontvangen. Het in de beide vorige alineas genoemde geldt mutatis mutandis ingeval er sprake is van opvolging van advocaten.
Artikel 6. Inspanningsverplichting
Mulders Advocaten verplicht zich jegens de opdrachtgever tot het inzetten van alle knowhow en ervaring, die de advocaten en juristen werkzaam bij Mulders Advocaten bezitten, en het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijs vergt, zulks met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten; Mulders Advocaten kan op basis van haar professionaliteit en ervaring een inschatting maken omtrent de slagingskans van een te voeren procedure. Aan een dergelijke inschatting kunnen echter geen enkele rechten worden ontleend. Mulders Advocaten kan geen garantie geven omtrent de afloop van door haar advocaten c.q. juristen uitgevoerde werkzaamheden en gevoerde procedures;Mulders Advocaten spant zich ervoor in dat de advocaat c.q. jurist die belast wordt met de opdracht tot dienstverlening deze ook, totdat deze zal zijn beëindigd, zal blijven uitvoeren; De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er in afwijking van voorgaande een andere advocaat c.q. jurist de opdracht geheel of gedeeltelijk uit zal voeren indien dit onder de gegeven omstandigheden, zulks ter beoordeling van Mulders Advocaten, aangewezen is; Mulders Advocaten bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de noodzakelijkheid van het inschakelen van een derde.
Artikel 7. Depot en Begrotingsprocedure
Indien de opdrachtgever de door Mulders Advocaten ingediende declaratie geheel of gedeeltelijk betwist en bezwaar maakt tegen verrekening door Mulders Advocaten van haar toekomende gelden, dan worden die gelden tot het beloop van het betwiste bedrag bij de Deken van de Orde van Advocaten gedeponeerd, een en ander met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald; Indien de opdrachtgever een declaratie van Mulders Advocaten die is verrekend met de door hem betaalde voorschotten en die betrekking heeft op civiele zaken betwist in zodanige omvang dat gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde voorschotten wordt verlangd, dan is Mulders Advocaten verplicht op verlangen van de opdrachtgever de declaratie ter begroting in te dienen bij de Deken der Orde van Advocaten; Declaraties in straf-, belasting(fiscale)- en bestuursrechtelijke zaken vallen buiten de bevoegdheid tot begroting van de Deken der Orde van Advocaten. Artikel 8. Klachten Indien de opdrachtgever klachten heeft over de wijze waarop Mulders Advocaten de opdracht uitvoert danwel anderzijds klachten heeft met betrekking tot het functioneren van het kantoor dan kan de opdrachtgever zich wenden tot de Deken der Orde van Advocaten in het Arrondissement Roermond.
Artikel 9. Rechtsmacht en toepasselijk recht
Op geschillen tussen Mulders Advocaten en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; Geschillen worden door Mulders Advocaten uitsluitend gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter; Artikel 10. Auteursrechten De intellectuele eigendomsrechten rusten bij Mulders Advocaten.
Artikel 11. Tenslotte
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 18 december 2001. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd komen de huidige Algemene Voorwaarden geheel te vervallen en treden de gewijzigde voorwaarden hiervoor in de plaats.
Call Now Button+31 475 419 419